საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (503), 2017 - [PDF]

   

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

   

  უაკ 351.773

  SCOPUS CODE 1106

  . ტაბატაძე, . შველიძე, . გახოკიძე. ოზონოგენერატორ „სამანი-2-ის“

  გამოყენება მეცხოველეობაში.............................................................................................................................................................................. 11

   

  ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია

   

  უაკ 663.969

  SCOPUS CODE 1303

  . მელქაძე, . მეგრელიძე. „მატეს“ ტიპის ჩაის მიღების ალტერნატიული ნედლეული და ტექნოლოგია................................................................................................................................................................................ 16

   

  უაკ 581.19

  SCOPUS CODE 1303

  . მელქაძე. კავკასიური მაყვლის ფოთლის ბიოქიმიური

  მახასიათებლები.............................................................. 25

   

  ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

   

  უაკ 621.397.2

  SCOPUS CODE 1401

  . ტეტუნაშვილი. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი – მნიშვნელოვანი ცვლილება საგადასახადო კოდექსში............................................................................................................................................................... 36

   

  უაკ 658.114.1

  SCOPUS CODE 1402

  . კიკნაველიძე. პირველადი აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხები

  სამეწარმეო საქმიანობაში...................................................................................................................................................................................... 41

   

  უაკ 621.791.755

  SCOPUS CODE 1404

  . მეფარიშვილი, . ჯანელიძე, . ხარაიშვილი. მონაცემთა კრებულის კლასტერიზაცია ნაწილაკთა გროვის მოდიფიცირებული ალგორითმის საფუძველზე............................................................................. 48

   

  უაკ 004.65

  SCOPUS CODE 1404

  . მეფარიშვილი, . ჯანელიძე, . ჟღენტი. განაწილებულ მოთხოვნათა ოპტიმიზაცია გენეტიკური დაპროგრამების მოდიფიცირებული ალგორითმის გამოყენებით......................................................... 56

   

  კომპიუტერული მეცნიერება

   

  უაკ 004.72

  SCOPUS CODE 1705

  . გაჩეჩილაძე, . სამხარაძე, . კობახიძე. კომპიუტერულ ქსელში სისტემის რხევის შემცირების პროცესის მოდელირება.......................................................................................................................................... 63

   

  დედამიწა და პლანეტარული მეცნიერებები

   

  უაკ 663.252:551.495

  SCOPUS CODE 1907

  . ზვიადაძე, . ძაძამია. მარდაშოვა. თელავის ღვინის ქარხანა „მარნის“ ტერიტორიაზე გრუნტის წყლების დრენაჟის შესახებ......................................................................................................... 69

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

   

  უაკ 336

  SCOPUS CODE 2001

  . გეგენავა, . კილაძე. საქართველოში უმუშევრობის ნეგატიური

  სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები და მისი შემცირების მიმართულებები............................................................... 76

   

  ენერგეტიკა

   

  უაკ 621.576

  SCOPUS CODE 2105

  . ტაბატაძე, . შველიძე, . გახოკიძე. ალტერნატიული ენერგიის

  ეფექტური საშუალება.......................................................................................................................................................................................... 82

   

  ინჟინერია

   

  უაკ 621.8

  SCOPUS CODE 2201

  . მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. გარემომცველი ჰაერის ტემპერატურის გაფართოებულ დიაპაზონში მომუშავე უნივერსალური სპლიტ კონდიციონერი...................................................... 87

   

  უაკ 624.191.22

  SCOPUS CODE 2201

  . გუჯაბიძე, . ლებანიძე, . გოჩოლეიშვილი. გვირაბის გარემომცველი ქანთა მასივის მდგრადობის შეფასების მეთოდები........................................................................................................................................... 94

   

  უაკ 624.042

  SCOPUS CODE 2205

  . ესაძე. კონსოლურ კონსტრუქციათა სეისმომედეგობის შესახებ.............................................................................. 102

   

  უაკ 624.03

  SCOPUS CODE 2205

  . კლიმიაშვილი, . გურგენიძე, . ჩიქოვანი. ბეტონის სიმტკიცის ერთგვარობა...................................... 108

   

  მასალათმცოდნეობა

   

  უაკ 621.73 (035)

  SCOPUS CODE 2506

  . კანთელაძე, . გორდეზიანი, . გიგინეიშვილი. სპეციალური მილისათვის ნამზადის მიღების მოწყობილობის შემუშავება....................................................................................................................................... 115

   

  მათემატიკა

   

  აკ 551.495

  SCOPUS CODE 2604

  . ციცქიშვილი. მილისებრ წყალშემკრებში გრუნტის წყლების ფილტრაციის ამოცანის რიცხვითი რეალიზაცია............................................................................................................................................ 120

   

  უაკ 621.397.2

  SCOPUS CODE 2613

  . ლაბაძე. დრეიფის პარამეტრის შეფასება ორნშტეინ-ულენბეკის პროცესისათვის.......................................... 125

   

  სოციალური მეცნიერებები

   

  უაკ 621.397.2

  SCOPUS CODE 3308

  . ფიფია. რეალურ დროში ფარული მოსმენა-მიყურადების საკითხები – პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. (საქართველო და ევროპული გამოცდილება).................................................................. 134

   

  ავტორთა საძიებელი............................................................................................................................................................... 145

  ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................................................................... 146

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024