საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (494), 2014 - [PDF]

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 681.3

  . გუდიაშვილი, . ლომიძე. საქართველოს ელექტროსისტემის სტრუქტურის მოდელირება ................................................................................................................................................................................. 9

   

  უაკ 722. 662: 998

  . კიღურაძე, . ქეთელაური, . ბარამიძე. შენობის გათბობის “წყვეტილი” რეჟიმის ოპტიმიზაცია............................................................................................................................................................................... 14

   

  უაკ 536.6

  . ჩხიკვაძე. სათბობის თბოუნარიანობის საკვლევი ხელსაწყოს თბური ეკვივალენტის განსაზღვრა...................................................................................................................................................... 19

   

  სამთო საქმე და გეოლოგია

   

  უაკ 622.276

  . გაჯიევი. დახრილი ჭაბურღილების პროფილის ანალიზი ინკლინომეტრული მონაცემების საფუძველზე....................................................................................................................................................... 23

   

  სატრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621.57

  . მეგრელიძე, . ისაკაძე. ორსაფეხურიანი სამაცივრო ციკლი ერთი როტაციული კომპრესორით, რეგენერაციული ეკონომაიზერით და მაცივარაგენტის ორთქლის შეშხეფებით............................................................................................................................ 28

   

  უაკ 621.57

  . მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი, . მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი............................................................................................................................................... 33

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 621.397.13

  . ჩხეიძე, . ტოკაძე. LabView და MathCad პროგრამულ გარემოში მონაცემთა დამუშავების შედარებითი ანალიზი................................................................................................................................... 38

   

  უაკ 004.055

  . გოგიჩაიშვილი, . სურგულაძე, . ახობაძე, . ღვინეფაძე,

  . სუხიაშვილი. სახელმწიფო და სასამართლო სისტემის მართვის სრულყოფის საკითხები........................................................... 43

   

  უაკ 62-5

  . ახობაძე, ელ. კურცხალია, . ბახტაძე, . ვარძიაშვილი. ქალაქის ფუნქციურ-სივრცული განვითარების იმიტაციური მოდელირება და მართვა.................................................... 49

   

  უაკ 681.3

  . გასიტაშვილი, . ხუციშვილი, . გაგლოშვილი. ინოვაციური პროცესების მოდელების ევოლუცია............................................................................................................................................................. 55

   

  უაკ 004.5

  . ღვინეფაძე, . ღვინეფაძე. ზოგიერთი მოსაზრება სახელმწიფოს მართვის სრულყოფის მიმართებით..................................................................................................................................... 64

   

  ავტორთა საძიებელი ........................................................................................................................................................... 69

  ავტორთა საყურადღებოდ ............................................................................................................................................... 70

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024