საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (506), 2017 - [PDF]

  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

  უაკ 574.91

  SCOPUS CODE 1202

  ნ. ოთხოზორია. მიგრანტები ევროკავშირში: სოციალური პროფილის კვლევა …………………………………………………………………………… 15
   

  უაკ 003

  SCOPUS CODE 1203

  ნ. გამყრელიძე. ფრეიმული სემანტიკა ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში ………………………………………………………………… 25
   

  უაკ 612.789

  SCOPUS CODE 1203

  ნ. გამყრელიძე. სამეტყველო აქტის კომუნიკაციური ბარიერები ……… 31
   

  უაკ 061.75:69.057.12

  SCOPUS CODE 1206

  ნ. ტაბატაძე. ისტორიულ-კულტურული ძეგლების კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკის ექსპერიმენტული და რიცხვითი მეთოდების ერთობლიობის სრულყოფა ………………………36
   

  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა
   

  უაკ 656.11

  SCOPUS CODE 1403

  ნ. ცანავა, მ. პაპიაშვილი. საქართველოს სატრანზიტო დერეფანი და მისი ეფექტიანობის ამაღლების გზები ……………………………………………49
   

  უაკ 681.3

  SCOPUS CODE 1403

  რ. ქუთათელაძე, მ. ჩხეიძე. თემატურ სივრცეთა ინტეგრალური და დიფერენციალური მარკერები ……………………………………………… 75
   

  უაკ 625

  SCOPUS CODE 1403

  ა. აბრალავა, მ. ჩხეიძე, თ. აბრალავა. ეფექტური ბიზნესკომუნიკაციის ბარიერები  ………………………………………………………………………81
   

  ქიმიური ინჟინერია
   

  უაკ 661.29

  SCOPUS CODE 1501

  თ. გაგნიძე, მ. წვერავა. ქაღალდსაფუძვლიანი ისტორიული დოკუმენტის ნეიტრალიზაცია ადგილობრივი ბენტონიტური თიხებით ……………… 87
   

  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ
   

  უაკ 681.3.06

  SCOPUS CODE 1802

  ჯ. გრიგალაშვილი.  DS18B20 ტემპერატურული გადამწოდის დაპროგრამება FLPROG გარემოში ……………………………………………95
   

  ენერგია
   

  უაკ 621.1

  SCOPUS CODE 2102

  ხ. არაბიძე, თ. ჯიშკარიანი. ნახშირორჟანგის ემისია საქართველოს ელექტროგენერაციის სექტორში ……………………………………………107
   

  უაკ 620.9

  SCOPUS CODE 2102

  დ. ჩომახიძე, გ. კიკნაველიძე. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და პრობლემები ………………………………………………116
   

  საინჟინრო საქმე
   

  უაკ 622.647.2

  SCOPUS CODE 2210

  ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი, ნ. ჯიქია. მოქნილი ძაფის დრეკადი სრიალი და ხახუნის რეგულირებადი ადჰეზიურ-დეფორმაციული (ჰისტერეზისული) რეჟიმი ……………………………………………………126
   

  უაკ 621.828  

  SCOPUS CODE 2210

  ზ. მჭედლიშვილი, დ. თავხელიძე. ტრიპოდული მექანიზმის გეომეტრია და კინემატიკა …………………………………………………………………134

  მასალათმცოდნეობა
   

  უაკ 621.73 (035)

  SCOPUS CODE 2506

  ნ. კანთელაძე. როტაციული ჭედვის ტექნოლოგიური პროცესები და როტაციულ საჭედ მანქანაზე ნამზადის მიწოდების მოწყობილობა ……145
   

  ფიზიკა და ასტრონომია
   

  უაკ 62:53

  SCOPUS CODE 3104

  ზ. ჩაჩხიანი, ლ. დარჩიაშვილი, ე. ზერაგია. თორიუმის მყარი ხსნარების მაგნიტური თვისებებისა და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა სისტემის მყარი ხსნარები ……………………………………………153
   

  სოციალური მეცნიერებები
   

  უაკ 621.397.2

  SCOPUS CODE 3301

  დ. კლიმიაშვილი. ევროპის საბჭოს ფარგლებში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ძირითადი დოკუმენტები და მექანიზმები …………………158
   

  ავტორთა საძიებელი …………………………………………………………164

  ავტორთა საყურადღებოდ  …………………………………………………165

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024