საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (497), 2015 - [PDF]

   

  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

   

  უაკ 69:726.54

  SCOPUS CODE 1201

  . გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის ტაძრის აღმშენებლობის ისტორიიდან......................................................................................... 9

   

  ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

   

  უაკ 339.92

  SCOPUS CODE 1401 

  . ფარსეღაშვილი, . კიკვაძე. აუდიტის დაგეგმვა და რეგულირება.................................................................................................................................. 17

   

  უაკ 796.51

  SCOPUS CODE 1404 

  . კურტანიძე. რეკომენდაციები საქართველოს რეგიონებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის ფორმირებისათვის..................................................................................................................................................................... 24

   

  კომპიუტერული მეცნიერება

   

  უაკ 681.3

  SCOPUS CODE 1702 

  . ქუთათელაძე, . კობიაშვილი. წესებზე დაფუძნებული ექსპერტული სისტემის სასწავლო მოდელი....................................................................... 30

   

  უაკ 658

  SCOPUS CODE 1711

  . ქორთიაშვილი. პერსონალის მართვის მეთოდები.......................................................................................................................................... 39

   

  გადაწყვეტილების მიღების კვლევა

   

  უაკ 681.3

  SCOPUS CODE 1802

  . გაგლოშვილი, . გასიტაშვილი, . ხუციშვილი. სკრინინგის და რანჟირების ამოცანები  ღია ინოვაციაში............................................................................................... 49

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

   

  უაკ 657.6+657.454.4

  SCOPUS CODE 2003

  . ლიპარტია. საქართველოს სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სრულყოფის მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები...................................................................................................................... 63

   

  უაკ 336

  SCOPUS CODE 2003

  . ხანთაძე, . ცაავა. კომერციული ბანკის აქცეპტისა და დებიტორული დავალიანების დაფინანსების მეთოდების თავისებურებები................................................................................................................................................. 72

   

  უაკ 336.71

  SCOPUS CODE 2003

  . ცაავა, . ხანთაძე. ფულის დროითი ფასეულობისა და ვალუტის გაცვლითი კურსის გაანგარიშების თავისებურებები ........................................................................................................................................................................ 84

   

  ინჟინერია

   

  უაკ 624.072.33

  SCOPUS CODE 2205 

  . გვასალია, . ჯანყარაშვილი, . კვაჭაძე, . მექვაბიშვილი. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება.................................................................................................................................... 93

   

  უაკ 621.564

  SCOPUS CODE 2210 

  . მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. სორბციული ტიპის ჰელიოენერგეტიკული მაცივარი დანადგარის ეფექტურობის გაზრდის მეთოდი.................................................................................................................................................................... 102

   

  უაკ 621.56/57

  SCOPUS CODE 2210 

  . მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. მშრალი ყინვის მაცივარი მანქანის ენერგომოხმარების შემცირების ინოვაციური მეთოდი............................ 109

   

  უაკ 801.32(031):624

  SCOPUS CODE 2215

  . ხმელიძე, . გურეშიძე, . ხმელიძე, . ვანიშვილი. სამშენებლო განმარტებითი ლექსიკონი სამშენებლო საქმის განვითარების

  პარადიგმული მოდელი......................................................................................................................................................... 114

   

  მასალათმცოდნეობა

   

  უაკ 662.8.053: 691.33

  SCOPUS CODE 2501

  . სხვიტარიძე, . ვერულავა. ახალი სწრაფშემკვრელი მასალა მეტალურგიული კაზმების და სილიკომანგანუმის ბრიკეტირებისათვის............................................................................................................................................................... 123

   

  უაკ 541.1 – 16:666./.2

  SCOPUS CODE 2501

  . გორდელაძე, . სარუხანიშვილი, . კაპანაძე, . მშვილდაძე,

  . რაჭველიშვილი. სპილენძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ....................................................................................................................................................... 128

   

  უაკ 666.1/.2

  SCOPUS CODE 2501

  . რაზმაძე. ანტიკოროზიული დამფარავი მინანქრების სინთეზი – ექსპერიმენტის დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია...................................................................................................................................................................... 133

   

  უაკ 669.01:669.1

  SCOPUS CODE 2501

  . გრიშჩენკო, . სელეზნიოვა. სორტამენტის ოპტიმიზაცია, პროდუქციის მაღალი ხარისხი, ენერგოეფექტურობა და ეკოლოგიურობა – მსოფლიოს ფეროშენადნობთა ინდუსტრიის განვითარების ძირითადი მიმართულებები................................................................................................................................................ 140

   

  უაკ 669.04

  SCOPUS CODE 2501

  . მიქაძე, . გოგიჩაშვილი, . ბუჩუკური. სამრეწველო ნარჩენების მეტალურგიული გადამუშავებით მრავალკომპონენ­ტიანი ლიგატურის მიღება თხევადი ფოლადის ღუმელსგარე დამუშავებისათვის....................................................... 152

   

  უაკ 669:187.526.001.5

  SCOPUS CODE 2501

  . ოქროსაშვილი, . რაზმაძე, . ლომაია, . ლოლაძე,

  . ფეიქრიშვილი. ალუმინის ფუძეზე Ni, Nb და Ta დანაფარების მიღების

  ტექნოლოგია................................................................... 161

   

  უაკ 66.08

  SCOPUS CODE 2501

  . ქებაძე. სკაფოლდი ქსოვილის რეგენერაციისათვის..................................................................................................................... 176

   

  უაკ 621.791.755

  SCOPUS CODE 2501

  . საბაშვილი, . ლოლაძე, . კენჭიაშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური ჭრისას წყლის ორთქლის ტემპერატურის და წნევის გავლენა ჭრის ზედაპირის ხარისხზე................................................................................................................... 182

   

  უაკ 620.22: 669.01

  SCOPUS CODE 2506

  . გორდეზიანი, . ცირეკიძე, . გორდეზიანი, . კენჭიაშვილი,

  . კანთელაძე. არარეგულარული მყარი Al-Ti-Fe ხსნარის ორ ფაზად განშრევება........................................................................... 189

   

  მათემატიკა

   

  უაკ 008

  SCOPUS CODE 2604

  . ჯიქიძე, . ცუცქირიძე. უსასრულო ფოროვანი ფირფიტისა და გარემომცველი სითხის ერთობლივი ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანა ცვლადი გამოჟონვის სიჩქარისა და ელექტროგამტარობის შემთხვევაში მაგნიტური ველისა და თბოგადაცემის გათვალისწინებით...................................................................................... 195

   

  უაკ 536.22

  SCOPUS CODE 2604

  . შარიქაძე, . ციცქიშვილი, . კეკენაძე. არანიუტონისეული სუსტად გამტარი სითხის დინება სასაზღვრო ფენაში თბოგადაცემისას...................... 203

   

  ფიზიკა და ასტრონომია

   

  უაკ 621.315.592

  SCOPUS CODE  3104

  . ფაღავა, . ბერიძე, . ხოჭოლავა, . ესიავა. ზრდის დეფექტის რადიაციული გამოწვა ზონური დნობით

  მიღებულ n-Si კრისტალში............................... 210

   

  უაკ 53:621.039.51

  SCOPUS CODE 3106

  . მეცხვარიშვილი, . რაზმაძე, . კალანდაძე, . ბერიძე,

  . ჯოხაძე. 151Eu -ის ზოგიერთი  γ-გადასვლის შინაგანი კონვერსიის ელექტრონების (შკე-ის) სპექტრის გამოკვლევა................................................................................................................................................................................. 217

   

  ფსიქოლოგია

   

  უაკ 15(159.9)

  SCOPUS CODE 3201 

  . კანდელაკი, . კალანდაძე. პოლიტიკური ფსიქოლოგია, პოლიტიკის რაციონალიზაცია და მისი გამოყენებითი ასპექტები................. 224

  ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 244

  ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 245

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.06.2024