საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (508), 2018 - [PDF]

  ენერგია
   

  უაკ 382.5+621.31

  SCOPUS CODE 2102

  დ. ჯაფარიძე, კ. უნგიაძე. საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტის ეფექტიანობის პროგნოზული ანალიზი………………………………………11
   

  საინჟინრო საქმე
   

  უაკ 626/627

  SCOPUS CODE 2201

  ი. ლომიძე, გ. ხელიძე. ნაკადის კავიტაციური და აბრაზიული ზემოქმედება საშუალო-დაწნევიანი ფრენსისის ჰიდროტურბინის გამდინარე ნაწილის ელემენტებზე……………………………………………25
   

  უაკ 628.339

  SCOPUS CODE 2201

  ი. ინაშვილი, ი. დენისოვა. ჩამდინარე წყლებში კონსოლიდირებული ნაწილაკების დალექვის კანონზომიერებები…………………………………31
   

  უაკ 371:6252

  SCOPUS CODE 2207

  გ. ღვინეფაძე, ნ. გიორგაძე, ვ. ჭუმბურიძე. სკოლის მართვის ავტომატიზებული სისტემის კონცეფცია……………………………………38
   

  უაკ 621.8

  SCOPUS CODE 2209

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. პროპანზე მომუშავე აბსორბციული მაცივარი………………………………………………………47
   

  უაკ 621.8

  SCOPUS CODE 2209

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. ინოვაციური კონსტრუქციის მაცივარ-აგენტების ევაკუატორი მანქანა…………………54
   

  უაკ 622.692.4:656.56

  SCOPUS CODE 2210

  ლ. მახარაძე. ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების სადაწნეო მილსადენი მაგისტრალების სიმტკიცეზე გაანგარიშების შესახებ მათში განვითარებული ჰიდროდინამიკური პროცესების გათვალისწინებით…60
   

  ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა

  უაკ 613.26

  SCOPUS CODE 3002

  გ. პატარიძე, ნ. გელოვანი, მ. მაისურაძე. ჩვეულებრივი კაკლის (JUGLANS REGIA) და თხილის (Corylus) ნაყოფების, გოგრის CUCURBITA) და ნესვის (CUCUMIS MELO) თესლების სამკურნალო მნიშვნელობა ქართული ხალხური წყაროების მიხედვით…………………66
   

  უაკ 615.038

  SCOPUS CODE 3005

  რ. მელქაძე. ახალი ადაპტოგენური პრეპარატი……………………………79
   

  უაკ 615

  SCOPUS CODE 3005

  რ. მელქაძე. ბიოაქტიური დანამატის – „GRAIL“-ის  ტოქსიკოლოგია……89
   

  ავტორთა საძიებელი…………………………………………………………104

  რეცენზენტთა საძიებელი……………………………………………………105

  ავტორთა საყურადღებოდ……………………………………………………106

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024