Грузинский Технический Университет
Сборник Научных Трудов
RU  
GE EN


 •  

  N1 (479), 2011 - [PDF]

  სამშენებლო

   

  უაკ 539.3

  ნ. ბერიშვილი, თ. ხმელიძე, რ. გიორგობიანი. ფირფიტების სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება................................................................................................................................................................................ 9

   

  უაკ 539.3

  ნ. ბერიშვილი, თ. ხმელიძე, რ. გიორგობიანი. ზოგიერთი წინააღმდეგობანი ფირფიტების სუფთა ღუნვის თეორიაში................................................................................................................... 12

   

  უაკ 681.45

  ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები

  ვიბრატორისათვის........................................................................................................................................................... 15

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 551.49:553.7

  ხ. ავალიანი, უ. ზვიადაძე. სუფსა - ომფარეთის ნავთობსაძიებო მოედნის

  ჰიდროგეოლოგიური ჭრილი - კოლხეთის დაბლობზე ჰიდროგეოქიმიური ინვერსიის გამოხატულება.................................................................................................................................................................. 20

   

  უაკ 552.3:549:550.4

  ი. მშვენიერაძე. ბიოტიტის მინერალოგია და გეოქიმია ძირულის კრისტალური მასივის კალიუმიან გრანიტებში.................................................................................................................................................. 25

   

  ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

   

  უაკ 811/163.3

  რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. ისტორიული სახელწოდებები ასახული ასომთავრულ ანბანურ სისტემაში............................................................................................................................................................................ 29

   

  უაკ 669.168

  ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, ვ. კლდიაშვილი, შ. ნემსაძე,

  ნ. ჩიქოვანი. საკაზმე მასალებში გამავალი დენების დამოკიდებულება ფეროშენადნობთა ღუმლის გეომეტრიულ ზომებზე.................................................................................................................................................. 36

   

  უაკ 669.26:621.315:593

  ო. მიქაძე, გ. დარსაველიძე, ნ. მაისურაძე, მ. დარჩიაშვილი. ქრომის ოქსიდების ახალი სტრუქტურები და თვისებები მეტალ-ოქსიდ-ნახევარგამტარის სისტემაში.................................. 42

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 519.2

  გ. ამილახვარი, დ. გულუა, გ. ფიფია. M/M/4+3 სისტემის მოდელირება და ანალიზი.................... 46

   

  უაკ 621. 397. 13

  ი. ჩხეიძე, მ. ბერიშვილი, ლ. ტოკაძე. კარდიორითმის სიხშირის დინამიკური სისტემის ანალიზი კომპიუტერული ვიზუალიზებული მეთოდების საფუძველზე..................................................... 51

   

  უაკ 515.17

  ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა. სფეროზე ლაპლასის ლაკუნარული მწკრივების შესახებ........................ 55

   

  უაკ 621. 397. 13

  ი. ზედგინიძე, თ. მენაბდე. სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა................................................................................................................................................................................. 61

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621.828

  გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ნ. მღებრიშვილი. თ. დუნდუა,

  ს. შარაშენიძე. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი თავისუფალი მოძრაობის დიფერენციალური 

  განტოლებები.............................................................................................................................. 67

   

  უაკ 621.828

  დ. თავხელიძე, ზ. მჭედლიშვილი, ზ. კუბლაშვილი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტულ მექანიზმში პირდაპირი გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხისათვის............................................................................................................................................... 72

   

  უაკ 621.828

  გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, პ. კურტანიძე,

  ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით.................................................................................................................... 78

   

  უაკ 69.002.51 (075.32)

  თ. ბუხნიკაშვილი, პ. ბუხნიკაშვილი. მიწისმჭრელი მანქანების მუშა ორგანოების მოდერნიზაცია.................................................................................................................................................................. 82

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 621.311.4

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციის მოდელირება................................................................................................................... 87

   

  უაკ 726.54

  თ. შიუკაშვილი. ქვემო ხოდაშნის ,,სამების ეკლესია”....................................................................................... 91

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, სიმბოლიზაციისა და კვაზისტერეოტიპული სიტუაციის მოდელი........................................................................................................... 95

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ფრეიმი და ადამიანის მეტაფორული აზროვნება................................................................ 99

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 102

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 103

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © издательство "Технический университет" 2019, все права защищены. Последнее обновление: 21.06.2024