Грузинский Технический Университет
Сборник Научных Трудов
RU  
GE EN


 •  

  N4 (462), 2006 - [PDF]

  უაკ 539.384.6+624.074.4

  ჯ. ბიჭიაშვილი, ზ. ბიჭიაშვილი, გ. ბიჭიაშვილი. გ. არეშიძე. საბაგირო გზების საყრდენების გაანგარიშების საკითხებისათვის................................................................................................................................................................ 9

   

  უაკ 624:69

  ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე, ზ. მჭედლიშვილი. დატვირთვის სახის გავლენა არმატურისა და ბეტონის შეჭიდულობაზე................................................................................................................................................................ 12

   

  უაკ 621.311

  გ. მახარაძე, მ. რუხვაძე, უ. უჩანეიშვილი. გარდამავალი პროცესების ანალიზი საქართველოს ენერგოსისტემის აღმოსავლეთ ნაწილში..................................................................................................................................................... 17

   

  უაკ 621.313

  პ. მერაბიშვილი, გ.ცხომელიძე. იონური ძრავების ზოგადი მიმოხილვა და მათი ბრუნვითი მომენტის გაზრდის გზები..................................................................................................................................................................................... 23

   

  უაკ 629.735.4

  მ. მახარაშვილი, გ. სანაძე, გ. ყიფიანი. ცვალებადი კონფიგურაციის საჰაერო ხრახნის კონსტრუქციული გადაწყვეტა......................................................................................................................................................................... 29

   

  უაკ 674.055:621.3:674.088.3

  მ. ტეფნაძე, გ. ცოტაძე. ხერხთაწყობის გაანგარიშების მეთოდიკა ჩამოგანილი ფიცრების გამოსავალზე სატყეო მასალების ცენტრირების სიზუსტის გავლენის განსაზღვრისათვის........................................................................................................................................................... 34

   

  უაკ 674. 81

  მ. მჭედლიშვილი. მერქნის ნაწილაკების პლასტიკურობის ცვლა ბურბუშელის ფილების ცხელი დაწნეხის დროს..........................................................................................................................42

   

  უაკ 681.3

  გ. არაბიძე, გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, მ. ქანთარია. ენერგეტიკული ობიექტების კონტროლის სისტემა კლიენტ-სერვერული არქიტექტურის ბაზაზე........................................................................................................ 50

   

  უაკ 681.3.06

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პირველი რიგის პრედიკატების ლოგიკის გამოყენების შესახებ ფაქტოგრაფიულ-საინფორმაციო-საძებნ სისტემებში.............................................................................................................................. 58

   

  უაკ 621.371:551.501.8

  კ. ცხაკაია, მ. ციცქიშვილი, ვ. გურჩიანი, ა. კაპანაძე. ბისტატიკური ლოკაცია უხეშდისპერსიული აეროზოლების შესწავლისთვის სამრეწველო გამონაბოლქვში.......................................................................... 62

   

  უაკ 519.7:519.95

  ნ. ბოკუჩავა, ვ. მელაძე, ტ. წილოსანი. ბიოქიმიური პროცესების

  მოდელირება...................................................................................................................................................................... 65

   

  უაკ 621.432

  ნ. ბარძიმაშვილი. გადიდებული რესურსის მქონე შეწონასწორებული

  შიგაწვის დგუშიანი ძრავა...................................................................................................................................................................................... 72

   

  უაკ 627.841

  ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, მ. ძიძიგური. ზედაპირული წყალმიმღები რეგულირებადი წყალსატევებისათვის....................................................................................................................................................... 75

   

  უაკ 07

  ნ. ჩიქობავა. ინტერნეტ-ჟურნალისტიკა – კვლევის საგანი............................................................................... 79

   

  უაკ 42-5

  მ. ჩხეიძე. ინგლისური ენის გრამატიკა ანდაზებში............................................................................................. 85

   

  უაკ 662.74

  ბ. მაისურაძე, ზ. სიმონგულაშვილი, ბ. ჯაფარიძე, ი. მაისურაძე. სპეციალური სახის აღმდგენის მიღება

  არაკოქსვადი ნახშირებიდან.......................................................................................................................................... 89

   

  უაკ 669.1:628.511

  ნ. ბოჭორიშვილი, ა. მებონია, ვ. კლდიაშვილი, ს. მებონია. სორტსაგლინი დგანების ასპირაციული სისტემის სრულყოფა........................................................................................................................................................................... 94

   

  უაკ 681.3.04

  დ. ნანობაშვილი, ვ. ნანობაშვილი. ბიიმპულსური კოდების შეცდომების აღმოჩენისა და კორექტირების საკითხები................................................................................................................................................................................................. 97

   

  უაკ 629.1.062

  ა. კოხტაშვილი. აირტურბინული დანადგარის დინამიკური მდგრადობის

  ანალიზი............................................................................................................................................................................ 102

   

  უაკ 519. 624

  გ. ტაბიძე. მეორე რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის ორწერტილოვანი სინგულარული სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა სხვაობიანი მეთოდით.......................................................................................................................................................................... 109

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © издательство "Технический университет" 2019, все права защищены. Последнее обновление: 21.06.2024