საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული არის არაკო­მერ­ციული ყოველკვარტა­ლური რეფერირებადი პერიოდული გამოცემა.

  ელ. ფოსტით სტატიის გამოგზავნის შემთხვევაში გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი მოთხოვნები:

  გთავაზობთ სამეცნიერო სტატიის გაფორმების წესს:

  სტატიას უნდა ერთოდეს შემდეგი ინფორმაცია:

  ყველა ავტორის სახელი და გვარი სრულად, E-mail-ი, სამეცნიერო წოდება და საკონტაქტო ტელე­ფონი.

  დეპარტამენტის დასახელება. ორგანიზაციის სრული სახელწოდება:

  ყოველი ავტორის მუშაობის ადგილი, ქვეყანა, ქალაქი.

  რეცენზენტთა გვარები და სახელები სრულად, მათი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სა­მეც­ნიერო წოდება, დეპარტამენტის ან სამუშაო ადგილის დასახელება.

  სტატიას უნდა ახლდეს:

  ანოტაცია უნდა იყოს:

  სტატია უნდა შეიცავდეს:

  წარმოგიდგენთ გამოსაქვეყნებელ სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის გაფორმების წესს:

  სტუ-ის „შრომებში“ გამოიყენება ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის (APA) სტილი. გამო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლიტერატურის APA - სტილით გაფორმების წესი დეტალურად იხილეთ დანართის სახით.

  ლიტერატურა (ნიმუში)

  წიგნი ერთი ავტორით

  წიგნი ორი ან მეტი ავტორით

  სტატია წიგნში

  სტატია ჟურნალში განცალკევებული გვერდების ათვლით

  სტატია ჟურნალში მიმდევრობითი გვერდების ათვლით

  სტატია ყოველკვირეულ ჟურნალში

  სტატია გაზეთში

  სამთავრობო დოკუმენტი

  გთავაზობთ სტატიის წარმოდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალს საქართველოს ტექნი­კური უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის:

  ინფორმაცია:

  გრაფაში „გადახდის დანიშნულება“ უნდა ჩაიწეროს სტატიის გამოქვეყნების ღირებულება.

  სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია: სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

  საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192;

  მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

  მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

  ბანკის კოდი: TRESGE22;

  მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259.

  პირმა, რომელიც არ არის საქართველოს ტექ­ნი­კური უნივერსიტეტის თანამშრომელი და სტუ­დენ­ტი, სტატიის გამოსაქვეყნებლად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 24.05.2024