საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალ „შრომების“ დებულება

  მუხლი 1. ძირითადი დებულებები

  1.1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები” (შემდგომში: სამეცნიერო ჟურნალი) არის ყოველკვარტალური მულტიდისციპლინური რეცენზირებადი, რეფერირებადი პერიოდული გამოცემა, რომელიც დაარსდა 1924 წელს, რომელშიც ქვეყნდება სამეცნიერო კვლევების ძირითადი შედეგების ამსახველი პუბლიკაციები.

  1.2. სამეცნიერო ჟურნალის ფორმირება რეგლამენტირებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძირითადი ნორმატიულ‐სამართლებრივი დოკუმენტებით და სტუ-ის წესდების, აგრეთვე სტუ-ის სარედაქციო საგამომცემლო საბჭოს მიერ დადგენილი დებულებით და ამ დებულების შესაბამისად.

  მუხლი 2. მიზნები და ამოცანა

  2.1. მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო‐კვლევითი, სამეცნიერო‐პრაქტიკული და ექსპერიმენტული საქმიანობის შედეგების ასახვა, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის პროპაგანდა და სტიმულირება;

  2.2. სამეცნიერო კვლევის პროცესისა და პუბლიკაციების მომზადების ჰარმონიზება სტანდარტებთან; უნივერსიტეტში შექმნილი სამეცნიერო‐კვლევითი პროდუქციის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ;

  2.3. უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრებისა და ფაკულტეტების სამეცნიერო კოლექტივების კვლევისა და აგრეთვე შედეგების საჯაროობის უზრუნველყოფა.

  მუხლი 3. სამეცნიერო ჟურნალის პერიოდულობა და სპეციალიზების მიმართულებები

  3.1. სამეცნიერო ჟურნალი გამოიცემა ყოველკვარტალურად (წელიწადში ოთხჯერ) და მინიჭებული აქვს ISSN-ი (International Standard Serial Number) — უნივერსალური ნომერი, რომელიც საბეჭდი ან ელექტრონული პერიოდული გამოცემის იდენტიფიკაციისთვის გამოიყენება. ნომერი შეიცავს რვა ციფრს. მერვე ციფრი საკონტროლოა).

  3.2. დასრულებულ კრებულს და ყველა სტატიას ცალ-ცალკე ენიჭება DOI - (ობიექტის ციფრული იდენტიფიკატორი (Digital Object Identifier)), ჟურნალის სრული PDF ვერსია თავსდება შრომათა კრებულის ვებსაიტზე - Shromebi.gtu.ge და მონაცემთა ბაზებში - Index Copernicus interational და Google scholar.

  3.3 სამეცნიერო ჟურნალში აისახება სტუდენტთა და მეცნიერთა ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების შედეგები, კრებულში სტატიები დალაგებულია SCOPUS-ის სამეცნიერო ჟურნალების კლასიფიკატორთ.

  მუხლი 4. სამეცნიერო ჟურნალის ხელმძღვანელობა

  4.1. სამეცნიერო ჟურნალს ხელმძღვანელობს მთავარი რედაქტორი (სტუ-ის რექტორი) და სარედაქციო კოლეგია;

  4.2. სტუ-ის აკადემიური საბჭო ამტკიცებს სარედაქციო კოლეგიას, ფაკულტეტებიდან და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებიდან წარმოდგენილი კანდიდატების შემადგენლობით;

  4.3. რექტორის მოადგილე აკადემიურ საბჭოს წარუდგენს სარედაქციო კოლეგიის კანდიდატურებს დასამტკიცებლად, რომელიც ჟურნალის მმართველი ორგანოა;

  4.4. სამეცნიერო ჟურნალის დაკომპლექტებას, გამოცემას და დასტამბვას უზრუნველყოფს საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“;

  4.5. სარედაქციო კოლეგიას ხელმძღვანელობს ჟურნალის მთავარი რედაქტორი (სტუ-ის რექტორი).

  4.6. სარედაქციო კოლეგიას შეუძლია უარი თქვას სტატიის გამოქვეყნებაზე, თუ ის არ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებსა და წესებს.

  მუხლი 5. სტატიების გამოქვეყნება

  5.1. სტატია გამოსაქვეყნებლად მიიღება, თუ ის აკმაყოფილებს ჟურნალის მიერ წაყენებულ მოთხოვნებს (ავტორთა საყურადღებოდ განთავსებულია სამეცნიერო ჟურნალის ვებსაიტზე - http://shromebi.gtu.ge/en/forauthors).

  5.2. გამომცემლობის ვებსაიტის ადმინისტრატორი და რედაქტორი სტატიის შესახებ ინფორმაციას ტვირთავს ჟურნალის ვებსაიტზე.

  მუხლი 6. პუბლიკაციის პირობები

  6.1. გამოქვეყნების მიზნით მიიღება მხოლოდ ადრე გამოუქვეყნებელი საავტორო სამეცნიერო სტატიები.

  6.2. სტატიები მიიღება როგორც უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტების, ისე გარეშე პირებისაგან.

  იხილეთ ავტორთა საყურადღებოდ

  ბოლო ნომერი

  N1(531) - 2024

   
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 24.05.2024